Tłumaczenia pisemne


Jako zaprzysiężony tłumacz jestem uprawniona do poświadczeni prawidłowości i kompletności swoich tłumaczeń. Dotyczy to również już wykonanych tłumaczeń, które przedłożono mi w celu sprawdzenia prawidłowości i kompletności.

Wszystkie uwierzytelnione dokumenty są uznawane przez sądy, urzędy i notariuszy.

Moje TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE koncentrują się na następujących dziedzinach
(chętnie pomogę również w innych obszarach):

 • umowy
 • protokoły
 • analizy przedsiębiorstwa
 • analizy rynkowe
 • sprawozdania z działalności rocznej przedsiębiorstwa oraz raporty zrównoważonego rozwoju
 • wytyczne przedsiębiorstwa
 • dokumentacja procesów
 • podręczniki stosowania oprogramowania
 • poręczenia bankowe
 • oceny
 • wyciągi z Rejestru Handlowego
 • informacje prasowe
 • korespondencja handlowa
 • oferty
 • prezentacje
 • materiały szkoleniowe
 • katalogi firmowe
 • pisma urzędowe
 • akty notarialne
 • protokoły przesłuchania
 • zeznania świadków
 • katalogi turystyczne
 • przewodniki
 • międzynarodowe imprezy turystyczne i eventy
 • badania rynkowe
 • analizy konkurencji
 • prezentacje przedsiębiorstwa
 • prezentacje
 • obecność w internecie lub pojedyncze strony internetowe
 • katalogi
 • broszury
 • prospekty
 • materiały reklamowe
 • umowy
 • akty oskarżenia i pozwy
 • wyroki
 • opinie
 • postanowienia
 • orzeczenia
 • pełnomocnictwa
 • wezwania
 • akty notarialne
 • wyciągi z ksiąg wieczystych i rejestrów
 • warunki handlowe (np. Ogólne Warunki Handlowe)

Moje TŁUMACZENIA PISEMNE UWIERZYTELNIONE koncentrują się na następujących dziedzinach
(chętnie pomogę również w innych obszarach):

 • akty urodzenia
 • zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa
 • akty ślubu
 • orzeczenia o rozwodzie
 • akty zgonu
 • akty notarialne
 • świadectwa szkolne i świadectwa dojrzałości
 • dyplomy szkół wyższych
 • deklaracje podatkowe
 • postanowienia urzędów skarbowych
 • testamenty
 • poświadczenia niekaralności
 • pisma sądowe
 • dokumenty dotyczące zawarcia związku małżeńskiego
 • dokumenty medyczne
 • certyfikaty rezydencji
 • dowody
 • prawa jazdy
 • aplikacje